Ehl-i Beyt

Ana Sayfa Dua 15 Nisan 2022 2035 Görüntüleme

Mucir Duası


Mucir Duası, oldukça meşhur dualardandır. Senediyle ilgili şunu ifade etmek gerekir ki bizim hadis ve dua kitaplarımızda bu duayı yalnızca Merhum Kef’ami Şia’nın muteber dua kaynak kitabı olan Misbah ve Beledu’l Emin adlı eserinde zikretmiştir.

Bu iki kaynak dışında Şia’nın diğer kaynak kitaplarında bu duayla ilgili herhangi bir nakil yoktur.
Ehlibeyt İmamlarından (a.s) dua, tavsiye veya hükümlerin beyanıyla ilgili rivayet edilen bütün nakiller ve sözlerin itibarı öncelikle akli ölçeklerle ölçülür ve akılla çeliştiğinde o metin reddedilir. Ancak Mucir Duasıyla ilgili olarak şunu ifade edelim ki Merhum Şeyh Abbasi Kummî Merhum Kef’ami’nin nakline tabi olarak bu duayı Mefatihu’l Cinan adlı dua kitabında zikretmiştir. Duanın metninde yer alan cümleler ve duanın muhtevası duanın masumdan sadır olduğuna dair son derece sağlam ve ikna edici bir cevap niteliğindedir.

Duanın Muhtevası Sıradan Bir İnsanın Düşünce ve Tefekkürünün Ürünü Olmadığını Ortaya Koymaktadır!
Duanın içerdiği derin mana ve kavramlar mütalaa edildiğinde şu önemli noktaya ulaşmak mümkündür; Duanın metninde yer alan cümleler ve derin manalar bu duanın sıradan bir insanın düşüncesinin ürünü olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bilakis dua, gayb âlemi ile irtibat halinde olan bir masumun tefekkürünün ürünü olduğunu ispat etmektedir. Bu dua, mabud ile niyaz ve yakarışın inceliklerini bilen ve bunu bizlere de öğreten, dua ve raz-u niyazın metodunu pekâlâ kavramış bir kimsenin ruh halinden sadır olduğunu bizlere aktarmaktadır.

Bu duanın azametine büyüklük ve ayrıcalık katan şey zamandan ve mekândan kapsamlı bir şekilde haberdar olması, duanın iniş şekli ve aynı şekilde bu duayı alan şahsın bilgeliği ve diğer yandan da bu duanın gönderilmesindeki vasıtadır. Çünkü biz biliyor ve inanıyoruz ki masumdan nakledilen duaların manası önce Allah tarafından masumun kalbine ve diline işlenmekte sonrasında da lafız ve cümle kalıbında beyan edilerek bizlere ulaşmaktadır.

Mucir Duasına Münhasır Özellikler ve Bu Duanın Meziyetleri

Bu dua Allah Resulü (s.a.a) Makam-ı İbrahim’de namazla meşgulken yani Mescidu’l Haram’da Kâbe’nin karşısında namaza durmuşken Cebrail aracılığıyla Resul-i Ekrem’e (s.a.a) nazil olmuştur. Cebrail (a.s) Allah Resul’ünün (s.a.a) huzuruna inerek bu duayı Peygambere (s.a.a) Rabbiyle münacat ve raz-u niyaz etmesi için ona öğretmiştir. Dolayısıyla bu dua semavi bir dua olup Rahmani ve Melekût âleminden inmiş bir duadır.

Mucir Duası, mukaddes bir mekânda ve zamanda Cebrail gibi yüce bir aracıyla Peygamberin (s.a.a) nazenin vücuduna indirilmiştir. Bu mesaj ve feyzin ileticisi de Hak Teâlâ’dır. Belirtilen bu özellikler Mucir Duasının önemini daha da artırmıştır.

Bu duanın fazilet ve bereketleri oldukça fazladır. Merhum Kef’ami şöyle nakleder; bu duanın faydalarından bir tanesi bu duayı okuyan kimsenin günahlarının bağışlanmasına sebep olmasıdır. Diğer bir ifadeyle kim bu duayı okursa rivayette de geldiği üzere hatta günahları çöl kumlarının tanesi kadar olsa veya ağaçların yaprakları kadar çok olsa da bu günahlarının bağışlanma olasılığı söz konusudur. Burada dua hakkında ilginç bir soruyu da zihinlere getirmektedir ki bu kadar özelliği olan bu dua nasıl bir dua olabilir ki?

Bu Dua Dünyanın Zorlukları ve Olumsuzlukları Karşısında İnsanı Korur
Eğer bir kimse baştan aşağı Allah’ın mukaddes isimleriyle donatılmış olan bu duanın anlam ve muhtevasına dikkat edecek olursa görecektir ki bu duada bütün satırlarında Allah’ın mukaddes isimleri yer almıştır ki insan bu duada bu isimlerin sahibini yemine veriyor. Ve duanın her bölümünde Allah’a hitaben şöyle arz ediyor: “Ey Sığınak arayanların sığınağı ben sana sığınıyorum.” Bu duanın her satırında Esmaul Hüsna’dan sonra “Ey Sığınak veren beni ateşinden koru” ibaresi tekrar edilmektedir.

Bu zikirler ve Allah’a sığınma arzusu güçlü bir temizleyici konumundadır ki insanın yaşamı boyunca kalbine ve ruhuna işlemiş tüm günahları ve günahın olumsuz izlerini yok edip temizleyebilir.

Bu dua için zikredilen bir diğer özellik dertlerin ve hastalıkların bu dua aracılığıyla iyileştirilmesi ve tedavisidir. Çünkü Resul-i Ekrem (s.a.a) buyurdular ki: “Hastalıkların ve olumsuzlukların sizlerden uzaklaşması için Mucir Duasını düzenli olarak tekrarlayınız ve dilinizle zikrediniz.”

Bu dua tıpkı güçlü bir şifa bahşeden ilaç iksiri gibidir ki insanın ruhunu bütün günahlardan ve kötülüklerden arındırıp iyileştirebilir. İnsanın cismi de ruhuna tabidir; eğer bir kimse ruhen sağlam olursa cisim olarak da sağlam olacaktır.

Borcun Ödenmesi, Hayatın Gam ve Kederlerinin Giderilmesi
Borçlu bir kimse âlemin en sağlam ve üstün sığınağına ki herkes O’ndan medet ummaktadır sığınırsa tabiatıyla Allah da rahmet kapılarını onun yüzüne açacaktır. Bu duadaki diğer üstün bir husus ise insandan gam ve kederlerin uzaklaştırılmasıdır. Bu duayı okuyan bir kimse bu dua sahibinin sıradan bir insan olmadığını anlar. Bilakis duanın gök âleminden ve feyiz kaynağından sadır olduğuna inanır.

Dolayısıyla insan âlemdeki bu feyiz kaynağına yaslanırsa aslında ruhunun varlık âlemindeki en büyük dayanağını bulmuş demektir. Tabiidir ki O’nu anmakla da bütün gamları, keder ve sıkıntıları unutur. Nitekim Allah-u Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: “Bilin ki kalpler O’nu anmakla mutmain olur.” Ra’d-28

Merhum Kef’ami el-Misbah kitabının haşiyesinde bu duanın fazilet ve faydalarına işaret ederek Cebrail’in (a.s) dilinden İslam Peygamberine (s.a.a) hitaben dua için sayısız faydalar zikretmiştir.

1- Kim bu duayı Eyyami- Biz günlerinde yani Ramazan Ayı’nın 13, 14 ve 15. gecelerinde okursa günahları yağmur taneleri kadar, ağaç yaprakları sayısı ve çöl kumları miktarınca olsa da bağışlanır.
2- [Allah-u Teâlâ] bu duayla (nimet ve rahmetini) yeryüzüne indirir ve (kulların amellerini ve isteklerini) gökyüzüne götürür.
3- Bu dua cennetin odalarına ve köşklerine yazılmıştır.
4- Kim bu duayı sürekli okursa her türlü afet ve beladan güvende olur.
5- Kim bu duayı düzenli olarak okursa mahşer meydanına yüzü dolunay gibi parlak bir halde gelir.
6- Kim üç gün oruç tutar ve yedi defa bu duayı okuyup sırt üstü uyursa Peygamberi rüyasında görür.
7- Kim bu duayı düzenli olarak okursa mahşerde Peygamber (s.a.a) ile haşredilir.
8- Kim bu duayı 10 defa okursa Allah-u Teâlâ ona bir binek hazırlar; gemi yeşil zebercetten (yakut) olan nurdan bir binekle yıldırım hızıyla sırat köprüsünden geçer ve mahşer meydanında hazır bekler. Öyle ki mahşer ehli onun Allah’ın peygamberlerinden biri olduğunu zanneder.
9- Bu duayı okuyanın sevabını Allah’tan başka kimse sayıp bitiremez. Dolayısıyla eğer denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem, insanlar, cinler ve melekler yazıcı olsalar bu duayı okuyanın sevabını yazamazlar.
10- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla köleyi azat eder.
11- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla hastaya şifa verir.
12- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla borçlunun borcunu öder.
13- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla fakiri zengin eder.
14- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla insandan gamı, kederi ve sıkıntıyı giderir.
15- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla insanı zalim hâkimin şerrinden kurtarır.
16- Allah-u Teâlâ, bu dua vasıtasıyla insanı şeytanın hile ve tuzağından kurtarır.
17- Bir şeyini kaybeden kimse dört rekât (ikişer rekât olarak) namaz kılar ve namazın her rekâtında bir defa Fatiha suresi ve 11 defa da İhlas suresini okuduktan sonra bu duayı okuyup başının altına koyarsa Allah-u Teâlâ kaybettiği şeyi ona iade eder.
18- Eğer bu dua halis bir niyet ile ölüye okunursa dirilir.
19- Eğer bu dua halis bir niyet ile bir dağa okunursa Allah-u Teâlâ o dağı yok edip yerle bir eder.
20- Kim bu duayı 20 defa okursa Allah’ın onu cehennem ateşinde yakmayacağına kefil olurum.
21- Kim bu duayı bir hacetinin reva olması için okursa haceti bertaraf edilir.
22- Kim düşmanına galebe amacıyla bu duayı okursa düşmanını alt eder.
23- Allah’ın büyük ismi (İsm-i A’zam) bu duanın içindedir. O halde ey Muhammed! Onu öğren ve duayı yalnızca salih bir kul olduğundan emin olduğun kimseden başkasına da öğretme!
24- İlahi isimlerin tamamı ki mahlûkat onların sayesinde yaratılmıştır bu duanın metninde yer almıştır.

Mucir Duası Oku:

Arapça Metni:

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُ تَعَالَيْتَ يَا رَحْمَانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا رَحِيمُ تَعَالَيْتَ يَا كَرِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مَلِكُ تَعَالَيْتَ يَا مَالِكُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا قُدُّوسُ تَعَالَيْتَ يَا سَلامُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُؤْمِنُ تَعَالَيْتَ يَا مُهَيْمِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا عَزِيزُ تَعَالَيْتَ يَا جَبَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُتَكَبِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَجَبِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا خَالِقُ تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُصَوِّرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقَدِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا هَادِي تَعَالَيْتَ يَا بَاقِي أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا وَهَّابُ تَعَالَيْتَ يَا تَوَّابُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا فَتَّاحُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَاحُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدِي تَعَالَيْتَ يَا مَوْلايَ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا قَرِيبُ تَعَالَيْتَ يَا رَقِيبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُبْدِئُ تَعَالَيْتَ يَا مُعِيدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا حَمِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مَجِيدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا قَدِيمُ ، تَعَالَيْتَ يَا عَظِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا غَفُورُ تَعَالَيْتَ يَا شَكُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا شَاهِدُ تَعَالَيْتَ يَا شَهِيدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا حَنَّانُ تَعَالَيْتَ يَا مَنَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا بَاعِثُ تَعَالَيْتَ يَا وَارِثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُحْيِي تَعَالَيْتَ يَا مُمِيتُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا شَفِيقُ تَعَالَيْتَ يَا رَفِيقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا أَنِيسُ تَعَالَيْتَ يَا مُونِسُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا جَلِيلُ تَعَالَيْتَ يَا جَمِيلُ ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا خَبِيرُ تَعَالَيْتَ يَا بَصِيرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا حَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مَلِيُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مَعْبُودُ تَعَالَيْتَ يَا مَوْجُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا غَفَّارُ تَعَالَيْتَ يَا قَهَّارُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مَذْكُورُ تَعَالَيْتَ يَا مَشْكُورُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا جَوَادُ تَعَالَيْتَ يَا مَعَاذُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا جَمَالُ تَعَالَيْتَ يَا جَلالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا سَابِقُ تَعَالَيْتَ يَا رَازِقُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا صَادِقُ تَعَالَيْتَ يَا فَالِقُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا سَمِيعُ تَعَالَيْتَ يَا سَرِيعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا رَفِيعُ تَعَالَيْتَ يَا بَدِيعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا فَعَّالُ تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا قَاضِي تَعَالَيْتَ يَا رَاضِي أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا قَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا طَاهِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا عَالِمُ تَعَالَيْتَ يَا حَاكِمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا دَائِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَائِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا عَاصِمُ تَعَالَيْتَ يَا قَاسِمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا غَنِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مُغْنِي أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا وَفِيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَوِيُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا كَافِي تَعَالَيْتَ يَا شَافِي أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ ، سُبْحَانَكَ يَا مُقَدِّمُ تَعَالَيْتَ يَا مُؤَخِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا أَوَّلُ تَعَالَيْتَ يَا آخِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ،

سُبْحَانَكَ يَا ظَاهِرُ تَعَالَيْتَ يَا بَاطِنُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا رَجَاءُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْتَجَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْمَنِّ تَعَالَيْتَ يَا ذَا الطَّوْلِ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا حَيُّ تَعَالَيْتَ يَا قَيُّومُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا وَاحِدُ تَعَالَيْتَ يَا أَحَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا سَيِّدُ تَعَالَيْتَ يَا صَمَدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا قَدِيرُ تَعَالَيْتَ يَا كَبِيرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا وَالِي تَعَالَيْتَ يَا مُتَعَالِي [عَالِي‏] أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيُّ تَعَالَيْتَ يَا أَعْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا وَلِيُّ تَعَالَيْتَ يَا مَوْلَى أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا ذَارِئُ تَعَالَيْتَ يَا بَارِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا خَافِضُ تَعَالَيْتَ يَا رَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُقْسِطُ تَعَالَيْتَ يَا جَامِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُعِزُّ تَعَالَيْتَ يَا مُذِلُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا حَافِظُ تَعَالَيْتَ يَا حَفِيظُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا قَادِرُ تَعَالَيْتَ يَا مُقْتَدِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا عَلِيمُ تَعَالَيْتَ يَا حَلِيمُ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا حَكَمُ تَعَالَيْتَ يَا حَكِيمُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُعْطِي تَعَالَيْتَ يَا مَانِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا ضَارُّ تَعَالَيْتَ يَا نَافِعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُجِيبُ تَعَالَيْتَ يَا حَسِيبُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا عَادِلُ تَعَالَيْتَ يَا فَاصِلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا لَطِيفُ تَعَالَيْتَ يَا شَرِيفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا رَبُّ تَعَالَيْتَ يَا حَقُّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مَاجِدُ تَعَالَيْتَ يَا وَاحِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا عَفُوُّ تَعَالَيْتَ يَا مُنْتَقِمُ ، أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا وَاسِعُ تَعَالَيْتَ يَا مُوَسِّعُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا رَءُوفُ تَعَالَيْتَ يَا عَطُوفُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا فَرْدُ تَعَالَيْتَ يَا وِتْرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُقِيتُ تَعَالَيْتَ يَا مُحِيطُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا وَكِيلُ تَعَالَيْتَ يَا عَدْلُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا مُبِينُ تَعَالَيْتَ يَا مَتِينُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا بَرُّ تَعَالَيْتَ يَا وَدُودُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا رَشِيدُ تَعَالَيْتَ يَا مُرْشِدُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا نُورُ تَعَالَيْتَ يَا مُنَوِّرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا نَصِيرُ، تَعَالَيْتَ يَا نَاصِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا صَبُورُ تَعَالَيْتَ يَا صَابِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُحْصِي تَعَالَيْتَ يَا مُنْشِئُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا سُبْحَانُ تَعَالَيْتَ يَا دَيَّانُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا مُغِيثُ تَعَالَيْتَ يَا غِيَاثُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ سُبْحَانَكَ يَا فَاطِرُ تَعَالَيْتَ يَا حَاضِرُ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ يَا مُجِيرُ

سُبْحَانَكَ يَا ذَا الْعِزِّ والْجَمَالِ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَبَرُوتِ والْجَلالِ سُبْحَانَكَ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ونَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وآلِهِ أَجْمَعِينَ والْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وحَسْبُنَا اللَّهُ ونِعْمَ الْوَكِيلُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Latince Okunuşu:

Bismillahirrahmanirahim

Subhaneke Ya Allahu tealeyte ya Rahmanu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Rahimu tealeyte Ya Kerimu ecirna minenari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Meliku tealeyte Ya Maliku ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Kuddusu tealeyte Ya Selamu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mu’minu tealeyte ya Muheyminu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Azizu tealeyte ya Cebbaru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mutekebbiru tealeyte Ya Mutecebbiru ecirna minennari Ya Mucir. Subhaneke Ya Haliku tealeyte Ya Bariu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Musavviru tealeyte Ya Mukaddiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Hadi tealeyte ya Baki ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Vehhabu tealeyte Ya Tevvabu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Fettahu tealeyte Ya Murtahu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Seyyidu tealeyte Ya Mevlaya ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Garibu tealeyte Ya Ragibu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mubdiu tealeyte Ya Muidu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Gadimu tealeyte Ya Azimu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Ğafiru tealeyte Ya Şekuru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Şahidu tealeyte Ya Şehidu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Hennanu tealeyte Ya Mennanu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Baisu tealeyte Ya Varisu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Muhyi tealeyte Ya Mumitu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Şefigu tealeyte Ya Rafigu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Enisu tealeyte Ya Munisu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Celilu tealeyte Ya Cemilu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Ğabiru tealeyte Ya Besiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Hefiyyu tealeyte Ya Meliyyu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Me’budu tealeyte Ya Mevcudu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Ğaffaru tealeyte ya Gahharu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mezkûru tealeyte Ya Meşkûru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Cevadu tealeyte Ya Meazu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Cemalu tealeyte Ya Celalu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Sabiku tealeyte Ya Razigu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Sadigu tealeyte Ya Faligu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Semiu tealeyte Ya Seriu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Rafiu tealeyte Ya Bediu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Faalu tealeyte Ya Mutealu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Gaziy tealeyte Ya Raziy ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Gahiru tealeyte Ya Tahiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Alimu tealeyte Ya Hakimu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Daimu tealeyte Ya Gaimu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Asimu tealeyte Ya Kasimu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Ğaniyyu tealeyte Ya Muğni ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Vefiyyu tealeyte Ya Gaviyyu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Kâfi tealeyte Ya Şafi ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mukaddimu tealeyte Ya Muahhiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Evvelu tealeyte Ya Ahiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Zahiru tealeyte Ya Batinu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Raceu tealeyte Ya Murteca ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Zel menni tealeyte Ya Zet-Tavli ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Heyyu tealeyte Ya Gayyumu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Vahidu tealeyte Ya Ehedu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Seyyidu tealeyte Ya Samedu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Kadiru tealeyte Ya Kebiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Vali tealeyte Ya Muteali ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Ali tealeyte Ya A’la ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Veliyyu tealeyte Ya Mevla ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Zariu tealeyte Ya Bariu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Xafizu tealeyte Ya Rafiu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mugsitu tealeyte Ya Camiu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Muizzu tealeyte Ya Muzillu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Hafizu tealeyte Ya Hefizu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Gadiru tealeyte Ya Muktediru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Elimu tealeyte Ya Helimu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Hekemu tealeyte Ya Hakimu ecirna minennari Ya mucir.
Subhaneke Ya Mu’ti tealeyte Ya Maniu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Zaarru tealeyte Ya Nafiu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mucibu tealeyte Ya Hesibu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Adilu tealeyte Ya Fasilu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Latifu tealeyte Ya Şerifu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Rabbi tealeyte Ya Heggu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Macidu tealeyte Ya Vahidu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Efuvvu tealeyte Ya Muntegimu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Vasiu tealeyte Ya Muvessiu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Raufu tealeyte Ya Etufu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Ferdu tealeyte Ya Vitru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mukitu tealeyte Ya Muhitu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Vekilu tealeyte Ya Edlu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Mubinu tealeyte Ya Metinu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Berru tealeyte Ya Vedudu ecirna minennari Ya Mucir
Subhaneke Ya Raşidu tealeyte Ya Murşidu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Nuru tealeyte Ya Munevviru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Nesiru tealeyte Ya Nasiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Saburu tealeyte Ya Sabiru ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Muhsi tealeyte Ya Munşiu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Subhanu tealeyte Ya Deyyanu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Muğisu tealeyte Ya Ğiyasu ecirna minennari Ya Mucir.
Subhaneke Ya Zel izzi vel cemali tebarekte Ya zel ceberuti vel celal.
Subhaneke la ilahe ille ente. Subhaneke inni kuntu minezzalimin
Festecebna lehu ve necceynahu minel ğammi ve kezalike nuncil mu’minine ve sallallahu ala Seyyidine Muhammed ve Alihi ecmein. Velhamdu lillahi Rabbil Âlemin. Ve hesbunallahu ve ni’mel vekil. Ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim.

Türkçe Anlamı:

Rahman,Rahim Allah’ın adıyla

Münezzehsin ey Allah, yücesin ey Rahman, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Rahim, yücesin ey Kerim bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Sultan, yücesin ey Malik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Kuddüs, yücesin ey esenlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey korkanlara güven veren, yücesin ey alemdekileri kontrol eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey izzet ve iktidar sahibi, yücesin ey kahredici, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan. Münezzehsin ey kibriya sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennemin ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey şekillendiren, yücesin ey takdir eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey hidayet eden, yücesin ey baki olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey tövbeyi kabul eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey -rahmet kapılarını- açan, yücesin ey rahatlık veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey efendim, yücesin ey mevlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yakın, yücesin ey gözeten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey icat eden, yücesin ey-öldükten sonra- geri döndüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey övülmüş, yücesin ey yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Kadim, yücesin ey Azim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey şükredenlere nimet veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey tanık, yücesin ey şahit, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey şefkatli, yücesin ey lütufta bulunan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey -öldükten sonra- diriltip kabirden çıkaran, yücesin ey -alemdekiler öldükten sonra onların- varisi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey dirilten, yücesin ey öldüren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey şefkatli, yücesin ey refik, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey can dostu, yücesin ey munis, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey ulu, yücesin ey cemal sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey işlerden haberdar olan, yücesin – kulların durumunu- gören, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey ikram sahibi, yücesin ey zengin, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey ma’bud, yücesin ey mevcut, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey günahları bağışlayan, yücesin ey kahreden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey anılan, yücesin ey şükredilen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey cömert, yücesin ey kendisine sığınılan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey güzellik sahibi, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey tüm varlıklardan önce olan, yücesin ey rızık veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey vaadi sadık olan, yücesin ay aydınlığı yaran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey -kullarının duasını- duyan, yücesin ey çabuk -kabul eden- , bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yüksek makam sahibi, yücesin ey yoktan var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey faal, yücesin ey ulu, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey hüküm veren, yücesin ey razı olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey galip, yücesin ey tertemiz, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey bilen, yücesin ey hakim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey sürekli, yücesin ey kendiliğinden ayakta olan, ve varlıkları ayakta tutan bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey koruyan, yücesin ey bölen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey zengin, yücesin ey zengin eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey vefa eden, yücesin ey güçlü, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yeten, yücesin ey şifa veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey öne geçiren, yücesin ey geriye bırakan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey varlığın başı, yücesin ey varlığın sonu,bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Zahir, yücesin ey Batın, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey ümit edenlerin ümidi, yücesin ey ümitlerin mercii, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey nimet sahibi, yücesin ey ihsan sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey diri, yücesin ey ayakta tutan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yegane, yücesin ey tek olan -Allah- , bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey efendi, yücesin ey ihtiyaçsız, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Kadir, yücesin ey büyük, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey vali (alemin sultanı), yücesin ey üstün, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yüce, yücesin ey en yüce, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey emir sahibi, yücesin ey Mevla, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey var eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey düşüren, yücesin ey yükselten, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey adaletli, yücesin ey dağınıkları bir araya toplayan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey izzet veren, yücesin ey alçaltan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey koruyucu, yücesin ey koruyan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey kudret sahibi, yücesin ey iktidar sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey çok bilen, yücesin ey çok sabırlı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey hakem, yücesin ey hekim, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey bağışta bulunan, yücesin ey -bağışı- engelleyen, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey zarar veren, yücesin ey yarar veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey duayı kabul eden, yücesin ey hesaba çeken, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey adil, yücesin ey ayıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey latif, yücesin ey şerif, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Rabb, yücesin ey Hakk, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey şanı yüce, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey affeden, yücesin ey intikam alan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey rahmeti geniş olan, yücesin ey genişlik veren, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Rauf, yücesin ey şefkatli, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey bir olan, yücesin ey tek olan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey (herkesin sınırını) koruyan, yücesin ey kuşatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey -kulların işlerinin- vekili, yücesin ey adalet, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey aşikar, yücesin ey sağlam, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
ünezzehsin ey ihsan sahibi, yücesin ey çok seven, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey Reşid (doğru görüşlü), yücesin ey Mürşid, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey nur, yücesin ey nur verip aydınlatan, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yardımcı, yücesin ey yardım eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey çok sabırlı, yücesin ey sabreden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey sayan, yücesin ey icat eden, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey arınmış, yücesin ey cezalandıran, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey imdada koşan, yücesin ey varlıkların sığınağı, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey yaratan, yücesin ey hazır, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin ey izzet ve güzellik sahibi, yücesin ey iktidar ve yücelik sahibi, bizi cehennem ateşinden koru, ey koruyan.
Münezzehsin, senden başka ilah yoktur, münezzehsin, şüphesiz ben zalimlerdendim, biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Allah’ın salatı efendimiz Muhammed’e ve onun bütün Ehlibeyt’inin üzerine olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah’a hastır; Allah bize yeter; O ne güzel vekildir. Güç ve kuvvet ancak yüce ve ulu Allah’tandır.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

Recep Ayı ve okunacak dualar

Recep Ayı ve okunacak dualar

Tema Tasarım | Ozakajans.com